fbpx
Dokumentacja techniczna Alibre Design 2
Strona główna » Alibre Design » Możliwości » Kompleksowa dokumentacja 2D

Kompleksowa dokumentacja 2D

Moduł dokumentacja techniczna 2D dostarcza wszystkie narzędzia, potrzebne aby łatwo stworzyć pełną, zawsze aktualną dokumentację 2D wraz z widokami cieniowanymi i dynamiczną listą BOM.Alibre Design umożliwia także import plików DWG/DXF aby swobodnie je edytować, pracując wygodnie jak w programach CAD 2D, a na ich podstawie stworzyć model 3D.

Dlaczego dokumentacja 2D jest ważna?

Rysunki 2D przedstawiają wymagania produkcyjne, szczegóły komponentów, instrukcje montażu i wiele więcej. Dlatego tak ważna jest możliwość tworzenia rysunków 2D, które w pełni dokumentują projekt, jak również możliwość wykonania tego szybko i w prosty sposób.

System szablonów

Standaryzuj i automatyzuj. Wybieraj spośród wbudowanych szablonów ANSI, ISO i JIS lub stwórz własne zgodnie ze standardami Twojej firmy. Właściwości szablonu mają zastosowanie do każdego rysunku, który go używa, więc takie elementy jak opcje wymiarowania, rozmiar tekstu, style objaśnień i inne są automatycznie stosowane w całym projekcie. Zautomatyzuj także wypełnianie danych projektowych w tabelce rysunkowej lub innych obszarach rysunku.

Widoki rozstrzelone i objaśnienia

Do tworzenia schematów, instrukcji montażu, dokumentacji idealnie nadaje się narzędzie widoku rozstrzelonego. Widoki rozstrzelone pokazują relacje między komponentami i pokazują sposób i zamierzoną kolejność montażu.

Widoki rozstrzelone zdefiniowane w przestrzeniach roboczych 3D można wyświetlać na rysunkach 2D wraz z listą materiałów. Numery pozycji objaśnień wizualnie łączą części z pozycją w zestawieniu komponentów. Wyświetl rozstrzelony widok w tradycyjnym stylu kreślarskim lub w stylu cieniowanym.

Style wizualne

Wybierz spośród tradycyjnego stylu kreślenia lub widoku cieniowanego. Mieszaj i dopasowuj style zgodnie z potrzebami, aby jak najdokładniej przekazać założenia projektowe i specyfikacje.

Niewidoczne krawędzie

Odkryj ukryte linie, aby udokumentować wewnętrzne struktury lub ukryte w inny sposób szczegóły elementów. Przełącz widoczność ukrytych linii dla każdego widoku jednym kliknięciem.

Warstwy

Konfigurowalny system warstw umożliwia zdefiniowanie koloru, wzoru obrysu oraz grubości linii i adnotacji. Zmień wygląd standardowych typów figur, takich jak Ukryte linie, Linia środkowa lub utwórz nowe style warstw i zastosuj je do projektu.

Widoki standardowe

Początkiem każdego rysunku jest utworzenie standardowego widoku. Zazwyczaj widok standardowy wykorzystuje główne płaszczyzny rzutowania do przedstawiania projektu w widoku z przodu, z góry, z lewej lub z prawej, ale może zawierać także widoki izometryczne lub o dowolnym kącie niestandardowym.

Rysunek przedstawiający 10 standardowych widoków.

Widoki przekrojów

Widoki przekrojów przecinają część lub wiele części wzdłuż zdefiniowanej płaszczyzny cięcia, aby zapewnić widoczność ukrytych fragmentów części i pokazać spasowanie elementów. Przekroje są używane, gdy inne metody, takie jak np. pokazanie ukrytych linii, są niewystarczające do pełnego opisu rysunku.

Uszczegółowienie jednego lub więcej przekrojów poprzecznych jest często najlepszym sposobem na pełne opisanie geometrii modelu.

Przekrój łamany

Jest używany głównie, gdy elementy, które chcemy wskazać w przekroju, nie leżą na jednej płaszczyźnie cięcia.

W tym przykładzie zdefiniowane są dwie płaszczyzny cięcia, dzięki czemu widok przekroju może przechodzić przez pełen zakres ważnych fragmentów.

Kład

Kład służy do wyszczególniania przekrojów modelu. Wynikiem jest wycinek o grubości 0 wzdłuż płaszczyzny przekroju.

Kłady są idealne, gdy głównym celem jest uszczegółowienie profilu przekroju i nic więcej.

Wyrwanie

Wyrwanie służy do przeglądania modelu w celu odsłonięcia tego, co znajduje się pod spodem. Funkcja działa podobnie do tworzenia wycięć. Zdefiniuj profil, głębokość cięcia i gotowe.

W tym przykładzie utworzyliśmy splajn i zdefiniowaliśmy głębokość wycięcia, która ujawnia komponenty wewnętrzne.

Widoki pomocnicze

Widoki pomocnicze pomagają uszczegółowić elementy nachylone lub ukośne. Pokazują one rzeczywisty rozmiar i kształt elementów, które mogą być ustawione pod kątem do domyślnych płaszczyzn rzutowania.

Widoki szczegółowe

Widoki szczegółowe służą do pokazywania fragmentu innego widoku, zwykle powiększonego, w celu wyraźniejszego uszczegółowienia gęstych obszarów rysunku. Dowolna figura może być użyta do zdefiniowania granicy widoku szczegółowego.

Widoki przerywane

Przerwane widoki umożliwiają wyświetlanie długich lub dużych komponentów w większej skali na rysunku poprzez usunięcie części widoku, które nie zawierają istotnych szczegółów. W przeciwnym razie bardzo długie części mogą być trudne lub niemożliwe do wyszczególnienia na jednym arkuszu.

Dostępnych jest wiele stylów linii pomocniczych, a szerokość odstępu można łatwo dostosować.

Widoki częściowe

Widoki częściowe służą do zaoszczędzenia miejsca na rysunku. Granicę można narysować na dowolnym widoku, a następnie przekształcić w widok częściowy.

W wynikowym widoku częściowym pokazana jest tylko geometria wewnątrz obwiedni.

Zestawienie materiałów i objaśnienia

Wstaw dynamicznie aktualizowaną listę materiałów do rysunku, aby wyświetlić szeroką gamę informacji o elementach złożenia. Następnie utwórz symbole pozycji, aby powiązać komponenty na rysunku z tabelą zestawienia materiałowego.

Oznaczenia otworów i linie wzoru

Otwory wykonane w modelu 3D są automatycznie opisywane w dokumentacji 2D, w których można m.in. zastosować średnicę okręgu podziałowego oraz odniesienia do wzorów liniowych.

W przypadku zmiany parametrów otworów objaśnienia produkcyjne są aktualizowane automatycznie.

Otwory i gwinty kosmetyczne

Dostępna jest szeroka gama typów otworów, a gwinty kosmetyczne mogą być wyświetlane automatycznie wraz z pełną wizualną reprezentacją w widokach cieniowanych.

Wymiarowanie

Dostępnych jest wiele typów i stylów wymiarowania, aby zapewnić zwięzłą i zgodną komunikację intencji projektowych.

Wymiar standardowy

Najpopularniejszy typ wymiaru pokazuje odległość lub kąt między dwiema figurami.

Wymiarowanie współrzędnościowe

Linia zero jest zdefiniowana, a inne wymiary odnoszą się do ich odsunięcia od linii bazowej.

Wymiarowanie faz

Aby zwymiarować fazę należy wskazać krawędź fazowania oraz dwie krawędzie odniesienia.

Przerwany wymiar

Każdy wymiar może mieć linie wymiarowe z przerwami na linie pomocnicze.

Podwójny wymiar

W razie potrzeby pokaż wymiary w wielu jednostkach.

Style wymiarowania

Twórz niestandardowe style wymiarów i stosuj je w razie potrzeby.

Dane pobierane z części

Dane używane w projektowaniu lub opisie części i zespołów 3D mogą być automatycznie i dynamicznie wstawiane do rysunku za pomocą pól tekstowych. Można wstawić dowolne domyślne lub niestandardowe pola tekstowe, które są powiązane z parametrami wprowadzonymi w modelu.

Pola wejściowe użytkownika

Wartość pola wejściowego użytkownika wypełniamy w trakcie tworzenia nowego rysunku (z możliwością późniejszej edycji), w lokalizacji zdefiniowanej w szablonie.

Pola danych

Pola danych 2D są wypełniane na podstawie danych lub właściwości modelu 3D. Podczas tworzenia modelu 3D możesz wypełnić różne pola danych, takie jak dostawca, materiał, miejsce powstawania kosztów itp. Możesz też stworzyć własne niestandardowe pola danych.

Wybór pola danych MPK do wstawienia do rysunku.

Oznaczenie elementu docelowego i element docelowy

Utwórz element docelowy i oznaczenie elementu docelowego, aby zdefiniować, jakie ważne cechy geometryczne modelu powinny być mierzone podczas produkcji.

Oto niektóre z ważnych koncepcji wymiarowania geometrycznego i tolerancji (GD&T) dla precyzyjnego wytwarzania i tworzenia modeli.

Przykład pokazujący trzy elementy odniesienia (A, B, C) i odpowiadające im cele odniesienia.

Wykończenie powierzchni

Symbole wykończenia powierzchni informują o właściwościach różnych powierzchni modelu, w tym o chropowatości, falistości i warstwie, a także o tym, czy dozwolona jest obróbka lub usuwanie materiału.

Zazwyczaj inżynierowie określają wykończenia powierzchni, które są tak szorstkie (łatwe, niedrogie), jak to tylko możliwe, a jednocześnie nadal osiągają pożądane parametry projektowe i profil użytkowania.

Różne przykłady wykończenia powierzchni i rysunek z symbolami wykończenia powierzchni.

Tabele

Twórz dowolne tabele rysunków 2D o dowolnym rozmiarze, które możesz ręcznie wypełnić danymi. Tabele mogą zmaksymalizować przejrzystość, gdy potrzebnych jest wiele punktów danych lub kombinacji.

Ustaw dowolną warstwę tabeli, aby uzyskać pożądany styl wizualny i opcjonalnie wyeksportuj tabelę jako plik CSV, aby otworzyć ją w innych aplikacjach arkuszy kalkulacyjnych.

Przykładowa tabela przedstawiająca różne SKU modelu krzesła w oparciu o kombinację drewna i wykończenia.

Rozwinięcia arkuszy blach

Komponenty blaszane są projektowane w 3D i obejmują szeroką gamę zastosowań. Kiedy jesteś gotowy do produkcji tych elementów, pierwszym krokiem jest ich wycięcie.

Rozłożony rysunek elementu z blachy przedstawia geometrię konturu dla wycinarek laserowych lub innych metod produkcji, a także lokalizacje zagięć.

Element arkusza blachy rzutowany jako płaski wzór 2D do cięcia laserowego.

Wypełnienie kolorem

Zdefiniuj obszary rysunku do ręcznego wypełnienia kolorem lub wzorem kreskowania. Dodanie kolorowych oznaczeń lub szczegółów wzoru do rysunków może mieć duży wpływ na wydajność na dalszych etapach, gdy ważne instrukcje dotyczące produkcji lub montażu muszą być jasno przekazane.

Ręczne linie środkowe

Utwórz linie środkowe między dwiema krawędziami, gdy automatyczne tworzenie linii środkowych nie jest wystarczające.

Przecięcie teoretyczne

Czasami cechy modelu są możliwe do opisania tylko za pomocą przecięć teoretycznych. Wybierz dwie figury, a zostaną utworzone linie przecięcia. Wymiaruj do punktu przecięcia.

Symbole spoiny

Wstaw symbole spoin, aby opisać sposób tworzenia i wykańczania spoin. Skorzystaj ze stylów objaśnień spoin ANSI, ISO i JIS.

Oznaczenie tolerancji

Oznaczenie tolerancji służy do opisywania różnych typów tolerancji, takich jak współśrodkowość, równoległość, prostopadłość i inne.

Kreator oznaczenia tolerancji ułatwia tworzenie prostych lub złożonych adnotacji FCF.

Tolerancja krawędzi

Adnotacje dotyczące tolerancji krawędzi informują o dopuszczalnych wartościach zadziorów, podcięć lub przechodzących odchyleń. Tolerancje krawędzi są często określane w kilku zastosowaniach, takich jak sprzęt hydrauliczny, gdzie określone tolerancje mają kluczowe znaczenie.

Zapisz się do naszego
Podaj nam swój email, aby otrzymać ważne informacje wcześniej niż inni.
NewsletterA