Opis obróbek

1.      3 osiowe Wierszowanie wykańczające

Obróbka ta tworzy ścieżki obróbki wykańczającej lub półwykańczającej. Narzędzie porusza się równolegle wzdłuż określonego kierunku. Zazwyczaj obróbka ta jest używana w końcowej fazie procesu skrawania. Użycie mniejszych narzędzi i węższej tolerancji pozwala kontrolować wynikową jakość powierzchni.

Opis obróbek Alibre CAM

2.      3 osiowe Kształtowanie zgrubne

Obróbka ta usuwa zgrubnie materiał poziomymi warstwami. Kilka takich poziomów można zobaczyć poniżej. Metoda ta jest dobra do szybkiego usuwania dużych ilości materiału, przez co operacja wykańczająca może być szybciej wykonana.

Opis obróbek Alibre CAM

3.      3 osiowe Kształtowanie półwykańczające

Operacja ta jest podobna do Obróbki zgrubnej, lecz obrabia tylko materiał, który nie był obrobiony w poprzedniej operacji Obróbki zgrubnej. W istocie operacja ta odnajduje obszary pominięte we wcześniejszej obróbce i w nich generuje ścieżkę. Taka strategia zwiększa znacznie jakość obróbki przy minimalnym wzroście czasu skrawania.

Opis obróbek Alibre CAM

4.      3 osiowa Obróbka wzdłuż krzywej

Operacja ta używa utworzonej krzywej (niebieski kontur poniżej) w celu generowania ścieżki narzędzia. Wiele opcji dla tej operacji pozwala na ułożenie ścieżki zarówno wzdłuż krzywej, jak i w poprzek. Oba przypadki pokazane zostały poniżej.

Opis obróbek Alibre CAM

5.      3 osiowa obróbka Wykańczania wypukłości

Operacja ta obrabia obszary pochylone pod określonym kątem w pionie z zachowaniem stałej grubości warstwy skrawania w osi Z. Pozwala to na ominięcie płaskich powierzchni, które mogą być obrabiane za pomocą innych operacji.

Opis obróbek Alibre CAM

6.      3 osiowa Obróbka wykańczająca

Obróbka ta tworzy ścieżki obróbki wykańczającej lub półwykańczającej, która jest szczególnie skuteczna dla części o dużej ilości pionowych ścian. Ścieżki są tworzone poziomami w osi Z i obrabiane bokiem freza. Zwiększa to znacznie jakość powierzchni pionowych obszarów, w stosunku do innych rodzajów operacji wykończeniowych, takich jak wierszowanie wykańczające.

Opis obróbek Alibre CAM

7.      3 osiowa obróbka Wierszowania wypukłości

Operacja ta obrabia obszary o określonym kącie nachylenia ścian. Operacja automatycznie znajduje obszary o kącie nachylenia ścian mieszczącym się w zadanym zakresie i generuje na nich ścieżki narzędzia

Opis obróbek Alibre CAM

8.      3 osiowa obróbka wgłębna zgrubna

Obróbka ta tworzy serię zagłębień narzędzia w materiał tworząc cylindryczne ścieżki, po których narzędzie zagłębia się w materiał. Operacja ta jest przede wszystkim przeznaczona dla pierwszej obróbki w celu szybkiego usunięcia materiału przed obróbką wykańczającą.

Opis obróbek Alibre CAM

9.      3 osiowa obróbka Wgłębna półwykańczająca

Operacja ta jest używana do wybrania materiału, który pozostał po poprzedniej obróbce Wgłębnej zgrubnej. Lokalizuje ona obszary, w których pozostał materiał i generuje w nich ścieżkę narzędzia. Powoduje to w znacznym stopniu zwiększenie jakości obróbki zgrubnej przy niewielkim wzroście czasu skrawania.

Opis obróbek Alibre CAM

10.  3 osiowa Obróbka spiralna

Obróbka ta tworzy ścieżki obróbki dla obszarów, które posiadają okrągły charakter, lub zbliżony do okręgu. Generowana ścieżka ma kształt spiralny, który jest optymalny dla otrzymania wysokiej jakości powierzchni dla tego typu geometrii.

Opis obróbek Alibre CAM

11.  3 osiowa obróbka Resztek wgłębień profilu

Operacja ta obrabia naroża i wgłębienia, które były niedostępne do obróbki dla wcześniejszych operacji wykańczających. Ścieżka jest generowana w kierunku prostopadłym w stosunku do kierunku obróbki.

Opis obróbek Alibre CAM

12.  3 osiowa Obróbka promieniowa

Obróbka ta tworzy ścieżki obróbki dla obszarów, które posiadają pierścieniowe (o okrągłym kształcie) kieszenie. Ścieżka generowana jest promieniowo, co optymalizuje obróbkę i podnosi jakość powierzchni dla tego typu geometrii.

Opis obróbek Alibre CAM

13.  3 osiowa Obróbka pomiędzy 2 krzywymi

Operacja ta tworzy ścieżkę narzędzia pomiędzy dwiema otwartymi, bądź zamkniętymi krzywymi. Wiele opcji dla tej operacji, pozwala na ułożenie ścieżki zarówno wzdłuż kierunku krzywych, jak i w poprzek.

Opis obróbek Alibre CAM

14.  3 osiowa obróbka Ołówkowa

Operacja ta jest używana do obróbki zgrubnej, półwykańczającej oraz do wykańczania wgłębień oraz naroży na detalu. Operacja ta, w sposób automatyczny wykrywa wgłębienia i tworzy ścieżkę wzdłuż nich. Jak pokazano poniżej, każde zagłębienie posiada wygenerowaną ścieżkę. Parametry generowanej ścieżki są w pełni edytowalne.

Opis obróbek Alibre CAM

15.  3 osiowa Obróbka kształtowa – rzutowanie 2D

Operacja ta tworzy obróbkę wykańczającą lub półwykańczającą. Profil 2D (pokazany poniżej na niebiesko) jest używany do określenia kształtu ścieżki, która odwzorowuje kształt krzywej na powierzchni geometrii 3D. Pozwala to na obróbkę elementów o złożonych kształtach.

Opis obróbek Alibre CAM

16.  3 osiowa Obróbka Kieszeni – rzutowanie 3D

Operacja ta jest używana do obróbki rzeźbionych obszarów. Narzędzie porusza się wzdłuż części ze stałym krokiem w 3D, aby na każdym poziomie zbierać stałą grubość warstwy. Metoda ta jest preferowana po wierszowaniu wykańczającym.

Opis obróbek Alibre CAM

17. 3 osiowa Obróbka Kieszeni – rzutowanie 2D

Operacja ta używana do półwykańczającej lub wykańczającej obróbki kieszeni rzeźbionym złożonym kształtem dna, bądź krawędzi. Ścieżka narzędzia jest zoptymalizowana do tworzenia dobrej jakości powierzchni. Metoda ta, dla rzeźbionych kieszeni jest zalecana w Wierszowaniu wykańczającym.

Opis obróbek Alibre CAM

18.  2.5 osiowa obróbka otworów

Ten typ obróbki jest przydatny do rozfrezowywania dużych otworów. Możliwość sortowania pozwala na ustalenie kolejności obrabianych otworów, co znacznie wpływa na zwiększenie efektywności.

Opis obróbek Alibre CAM

19.  2.5 osiowa obróbka kształtowa

Obróbka zamkniętych i otwartych regionów wzdłuż jednej ze stron konturu. W szczególności jest to obróbka wieloma przejściami wzdłuż jednej strony krzywej prowadzącej. Definiowalna szerokość przejścia.

Opis obróbek Alibre CAM

20.  2.5 osiowa obróbka kieszeni

Tworzy ścieżkę, która obrabia wewnętrzną część zamkniętych regionów. Przydatne dla obróbki elementów, w których obszar obróbki jest otoczony materiałem.

Opis obróbek Alibre CAM

21.  2.5 osiowa obróbka czołowa

Służy do obróbki płaskich obszarów, w których ścieżka jest dodatkowo wydłużona poza obrabiany obszar na zewnątrz detalu. Przydatna jest ona do uzyskania gładkiej powierzchni wokół obrabianego regionu.

Opis obróbek Alibre CAM

22.  2.5 osiowa obróbka – Wycinanie

Ta strategia jest używana do frezowania elementów o ostrych narożach za pomocą freza stożkowego. Przydatne zwłaszcza do wycinania liter i znaków. W zależności od wymagań, metodą tą można tworzyć wycięcia oraz wytłoczenia widoczne poniżej.

Opis obróbek Alibre CAM

23.  2.5 osiowa obróbka – Rowki (grawerowanie)

Ta strategia jest używana do wycinania tekstu lub znaków na gotowym detalu. Podobnie do 2.5 osiowej obróbki profilowej, strategia ta jest zaprojektowana by tworzyć ścieżkę narzędzia dokładnie na konturze napisu lub symbolu.

Opis obróbek Alibre CAM

24.  2.5 osiowa obróbka – Gwintowanie

Ta strategia jest używana do obrabiania gwintów za pomocą freza do gwintów. Istnieje możliwość obróbki zarówno gwintów wewnętrznych jak i zewnętrznych, a także lewych i prawych.

Opis obróbek Alibre CAM

25.  2.5 osiowa obróbka – Fazowanie

Ta strategia używa freza stożkowego do frezowania fazowań na ostrych krawędziach. Szczególne ustawienia są dostępne poprzez narzędzie.

Opis obróbek Alibre CAM

26. 2.5 osiowa obróbka – Wycinanie zgrubne

Ta strategia przygotowuje materiał dla bardziej skutecznej obróbki wycinania. Usuwa ona materiał na bokach obrabianego regionu, który to materiał będzie usuwany w wielu przejściach w obróbce Wycinanie. Dodatkowo kąt spadu dostosowywany jest do kąta narzędzia.

Opis obróbek Alibre CAM