fbpx

Nowości Alibre Design v26

Premiera kolejnej aktualizacji Alibre Design już za nami!W tej wersji położono nacisk na wprowadzenie usprawnień w rysunku 2D oraz poprawę komfortu użytkowania Alibre Design.

Premiera kolejnej aktualizacji Alibre Design już za nami!

W tej wersji położono nacisk na wprowadzenie usprawnień w rysunku 2D oraz poprawę komfortu użytkowania Alibre Design.

Komponenty

ACIS, 2D-DCM, 3D-DCM, HLM

Zostały dodane najnowsze wersje narzędzi przedstawionych powyżej.

Interfejs użytkownika

Wszystkie ikony wstążki, paska narzędzi, menu, okien podręcznych i Eksploratora są teraz oparte na wektorach

Wszystkie ikony zostały przerobione, aby były oparte na wektorach, co oznacza, że będą wyraźne w każdej rozdzielczości. Ta zmiana nie dotyczy większości okien dialogowych (jeszcze). Jest to pierwsza zmiana z serii dużych modyfikacji w interfejsie użytkownika, które pojawią się w kilku następnych wydaniach.

Tryb ciemny, tryby dla daltonistów

Dodano nowe schematy kolorów dla trybu ciemnego i różne palety przyjazne dla daltonistów. Pamiętaj, że te zmiany dotyczą obecnie tylko wstążki, pasków narzędzi, menu i wszystkich ich ikon. Ostatecznie zmiany te wpłyną na cały produkt, w tym na różne Eksploratory i wszystkie okna dialogowe.

Tryb ciemny
image 2
image 3
image 4

Opcja globalnego wyłączenia Ambient Occlusion

Ambient Occlusion jest domyślnie włączone dla starszych części zapisanych przed wdrożeniem Ambient Occlusion. Dla tych, którzy chcą całkowicie go wyłączyć, istnieje nowa opcja systemowa, aby wyłączyć ją dla wszystkich części i zespołów.

Opcja Ambient Occlusion wyłączona w trybie szkicowania

Okluzja otoczenia jest teraz automatycznie wyłączana w trybie szkicowania. Zapobiega to powstawaniu artefaktów wizualnych związanych z siatką oraz innych zakłóceń.

Wycofanie koloru krawędzi w oparciu o funkcje

Ustawienie koloru krawędzi za pomocą Koloru krawędzi jest przestarzałe. Narzędzie jest teraz wyszarzone i zostanie usunięte w kolejnej wersji.

Domyślny typ wzoru kołowego

Domyślnym typem wzoru kołowego jest teraz Równy kąt, więc elementy są rozmieszczone równomiernie wokół punktu środkowego. Okno dialogowe zapamięta również jakiej opcji ostatnio używałeś.

Widoczność linii prowadzących szkicu

Linie prowadzące szkicu są teraz większe i wyraźniej widoczne na siatce i/lub geometrii 3D za szkicem.

Kursor wymiaru współrzędnościowego

Kursor wymiaru współrzędnościowego ma teraz własny wskaźnik.

Wycofanie trybu wyświetlania legacy

Więcej o tej zmianie pisaliśmy tutaj

Usprawnienia interfejsu i okien dialogowych

Zmiany w ciągach

Wprowadzono różne zmiany ciągów w interfejsie użytkownika w celu zwiększenia przejrzystości lub zwięzłości.

Zreorganizowano niektóre menu i w niektórych przypadkach dodano brakujące narzędzia.

Brak niestandardowego symbolu w dostosowywaniu paska narzędzi

W oknie dialogowym Dostosuj pasek narzędzi w rysunku 2D brakowało przycisku Wstaw niestandardowy symbol.

Skrypt wyłączony na zablokowanych częściach

Poprzednio menu skryptu nie było wyłączane w zablokowanych częściach, a powinno być.

Wybrane narzędzie figur odniesienia nie zawsze jest wyświetlane na wstążce

Czasami wybranie figury odniesienia w trybie szkicowania powodowało, że narzędzie było widoczne na wstążce.

Okno dialogowe tworzenia widoku standardowego

Na niektórych wyświetlaczach trudno było zobaczyć, które widoki i jaki typ widoku zostały wybrane.

Dane wejściowe relacji koła zębatego

Zmieniono niektóre opisy, aby oczekiwane dane wejściowe były jednoznaczne.

Usprawnienia Dokumentacji 2D

Tolerancje wartości 0

Istnieje teraz opcja usunięcia symboli + lub – dla wartości tolerancji równych 0.

Inteligentne wymiary

Inteligentne wymiary są teraz znacznie lepsze w określaniu, czy wymiar zmieści się „wewnątrz” bez nakładania się linii wymiarowych. Dzięki temu, wymiarowanie wymaga znacznie mniej potencjalnych poprawek po umieszczeniu.

Zmiana aktywnej konfiguracji widoku rysunku

Aktywnie wyświetlaną konfigurację rysunku można teraz zmienić w Eksploratorze rysunków.

Wybór szablonu rysunku

Szablony są teraz klasyfikowane według standardu, który jest zapamiętywany. Domyślnie wyświetlane są tylko szablony zgodne ze standardami, których zwykle używasz.

Wymiary współrzędne: Kontynuuj łańcuch

Przycisk Kontynuuj wymiarowanie współrzędnościowe został dodany do menu podręcznego wymiarów współrzędnościowych, aby ułatwić znajdowanie dodatkowych elementów.

Wymiary współrzędne: Zmień położenie podczas tworzenia

Możesz teraz przesuwać poszczególne wymiary współrzędnościowe w lewo i w prawo w narzędziu do wymiarowania współrzędnościowego, co pozwala na zmianę położenia wymiarów bez konieczności wyłączania narzędzia.

Wymiary współrzędne: Wartości ujemne

Nowa opcja w obszarze Style wymiarowania umożliwia pokazywanie znaków ujemnych na wymiarach po lewej lub po prawej stronie wymiaru 0, np. -34,2 mm. Możesz także ustawić, która strona wymiaru zerowego jest uważana za ujemną. Styl wymiarowania zastosowany do wymiaru bazowego (0) steruje tymi funkcjami.

Wymiar współrzędnościowy: Niezależne repozycjonowanie

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy wymiaru współrzędnościowego umożliwia odznaczenie opcji Wyrównaj wymiar współrzędnościowy. Pozwala to na niezależną zmianę położenia odsunięcia wymiaru współrzędnościowego od łańcucha.

Narzędzie Połącz Wymiar (tylko rysunki)

Nowe narzędzie umożliwia przedefiniowanie docelowej geometrii skojarzonej z wymiarem przy zachowaniu dostosowań do wymiaru. Koniec z „usuwaniem i przerabianiem”. Narzędzie może być również przydatne w celu szybkiego ponownego powiązania odłączonych wymiarów, jeśli wystąpią.

Wybierz i usuń wymiary w narzędziu wymiarowania

Teraz można wybrać jeden lub wiele wymiarów i nacisnąć Usuń w narzędziu Wymiarowanie, aby usunąć wymiary. Wcześniej można było usuwać tylko pojedynczo za pomocą menu prawego przycisku myszy lub wyjść z trybu szkicowania i wybrać je wielokrotnie za pomocą narzędzia Zaznacz.

Ustaw wiele właściwości wymiarów w narzędziu wymiarowania

Można teraz wybierać wiele wymiarów, gdy narzędzie Wymiar jest aktywne i stosować właściwości do wielu wymiarów jednocześnie, bez konieczności wychodzenia z trybu szkicowania. 

Wyrównanie wymiaru oparte na strzałkach

Strzałki teraz łączą się ze sobą podczas przeciągania wymiarów, co ułatwia idealne wyrównanie strzałek.

Wybór separatora ( 1.250 lub 1,250 )

Wcześniej separator używany w rysunkach był dziedziczony z ustawień regionalnych komputera. Istnieje nowa opcja wyboru, czy przecinek lub kropka ma być używany jako separator. Separator można ustawienia we Właściwościach pliku > Wyświetlanie plików rysunków.

Opcja formatu daty ISO 8601

Wcześniej format daty był dziedziczony z ustawień systemowych urządzenia. Mogło to utrudnić prawidłowe formatowanie do ISO 8601. Nowe ustawienie w Właściwościach pliku > Wyświetlanie plików rysunków umożliwia wybranie ISO 8601.

Symbole spoiny ISO

Symbole spoiny ISO mają teraz opcję wyświetlania linii przerywanej, aby można było przestrzegać normy. Z przyczyn technicznych można to zastosować tylko do nowych symboli spoiny utworzonych w wersji 26 lub nowszej.

Wygląd wymiarów i adnotacji

Wprowadzono różne ulepszenia w wymiarach i opisach, aby poprawić ich wygląd i wewnętrzne wyrównanie. Kilka przykładów:

image
image 1

Szablony DIN

Dodano kilka szablonów DIN rysunków

Menu pod prawym przyciskiem myszy

Zostało ono przebudowano oraz dodano kilka narzędzi.

Usprawnienia rysunku 2D

Przeciąganie ramek kontroli funkcji

Wielokrotne przeciąganie adnotacji ramki kontroli operacji w rysunkach 2D mogło spowodować awarię.

Wymiary oddzielone przecinkami

Separator przecinków w wymiarze czasami powracał do separacji dziesiętnej po ponownym otwarciu zapisanego rysunku.

Problem z kursorem

Kursor w narzędziu Wymiar współrzędnościowy w niektórych przypadkach pokazywał niewłaściwy obraz po powiększeniu.

Wymiarowanie na wstępnie wybranych widokach

Nie można było przeciągać istniejących wymiarów podczas tworzenia nowych, jeśli polecenie wymiarowania było uruchamiane z wybranym widokiem.

Ciągłe wymiary współrzędnościowe

W niektórych przypadkach można było niepoprawnie kontynuować wymiarowanie współrzędnościowe, wybierając figury w widokach innych niż ten, który zawiera wymiar bazowy.

Zapisz wszystko jako… na rysunku ze zrzutowanymi wymiarami projektu

Podczas operacji Zapisz wszystko jako na rysunku, który zawiera rzutowane wymiary projektu (nie zwykłe wymiary), jeśli nazwy plików zostały zaktualizowane, rzutowane wymiary projektu ulegały uszkodzeniu.

Wstaw niestandardowy symbol w pustych rysunkach

Jeśli rysunek był pusty, narzędzie Wstaw symbol niestandardowy nie było dostępne z menu rozwijanego Symbol niestandardowy, które samo było wyszarzone.

Niepełny grot strzałki objaśnienia zestawienia komponentów

W niektórych przypadkach strzałki objaśnienia zestawienia komponentów nie były wypełnione.

Współrzędnościowe wymiary z tolerancjami nakładały się na linie wymiarowe

W niektórych orientacjach wymiary współrzędnościowe z tolerancjami nakładałyby się na linie wymiarowe. Dodano dodatkowe wypełnienie.

Dopełnienie wymiaru poziomego

Wiele wymiarów miało logikę dopełniania, która powodowała nieprawidłowe dodatkowe odstępy między skrajnym lewym znakiem a linią wymiarową, co powodowało, że tekst wymiarowy nie był wyśrodkowany w przestrzeni wymiarowej.

Odstępy między wymiarami kątowymi między znakiem stopnia ° a liczbą

Pojawiła się dodatkowa przestrzeń między liczbą a symbolem °, co spowodowało, że wymiary wyglądały na 45 ° zamiast 45°. Dotyczy to rysunków i środowisk modelowania.

Szerokości linii w czasie rzeczywistym w widokach skalowanych powodowały problemy z grubością

Wprowadzono kilka poprawek związanych z wymiarami, liniami środkowymi, gwintami kosmetycznymi itp. w widokach skalowanych, tak aby pokazywały prawidłowe grubości.

Gwinty kosmetyczne z otworem pogłębionym

Rysowanie gwintów kosmetycznych dla przeciw otworów działało niepoprawnie, jeśli zaznaczona jest opcja Odwróć w operacji otworu.

Wymiary do znaczników środka

Wymiarowanie do znaczników środka mogło skutkować dziwnym zachowaniem lub wymagać wielu kroków w celu odsłonięcia żądanego węzła. To zachowanie zostało ulepszone, aby „po prostu działać”.

Wybór docelowego wymiaru fazowania

Narzędzie Wymiarowanie fazowania nieprawidłowo zezwalało na wybór celów z nieaktywnych widoków rysunku.

Znikające warstwy użytkownika

Warstwy utworzone przez użytkownika znikały z rysunku po edycji właściwości arkusza przez użytkownika bez zmiany szablonu rysunku.

Nieprawidłowy transfer warstw

Elementy szablonu rysunku czasami nieprawidłowo pobierały właściwości  nowo dodanej warstwy w rysunku 2D.

Linie przerywane

Rysunki z kreskowanym stylem linii były wyświetlane jako linie ciągłe natychmiast po otwarciu rysunku.

Nieprawidłowa wizualizacja punktu 2D

Punkt rysunku 2D (krzyżyk) był wyświetlany jako duża kropka podczas otwierania zapisanego rysunku.

Szerokości linii w czasie rzeczywistym dla linii szablonu

W niektórych przypadkach szerokości linii szablonu rysunku były niepoprawnie wyświetlane lub drukowane przy włączonych szerokościach linii w czasie rzeczywistym.

Szerokości linii w czasie rzeczywistym dla ścieżek widoku rozstrzelonego

Ścieżki widoku rozstrzelonego (na rysunkach) były wyświetlane z nieprawidłową szerokością linii, gdy włączona jest szerokość linii w czasie rzeczywistym.

Szerokości linii w czasie rzeczywistym dla tabel BOM

Linie siatki zestawienia komponentów były wyświetlane z nieprawidłową szerokością linii, gdy włączona jest szerokość linii w czasie rzeczywistym.

Szerokości linii w czasie rzeczywistym dla widoków wielu modeli

Precyzyjne widoki rysunkowe z częściami różnych jednostek modelu uzyskiwały nieprawidłowe szerokości linii przy włączonych szerokościach linii w czasie rzeczywistym.

Szerokości linii w czasie rzeczywistym dla figur szkicu

Figury szkicu w arkuszu rysunkowym niezawierającym widoków otrzymywały nieprawidłową szerokość linii przy włączonych szerokościach linii w czasie rzeczywistym.

Ulepszenia w module projektowania części

Operacja przeciągania Eksploratora projektu

Naprawiono błąd, który powodował, że szkice tymczasowo znikały z Eksploratora Projektów w pewnych okolicznościach, gdy były przeciągane wokół belki eksploratora..

Podgląd 3D powodował, że anulowana operacja otworu niepoprawnie przesuwała belkę drzewka projektu

Gdy podgląd 3D był włączony, wywołanie, a następnie anulowanie narzędzia Otwór powodowało nieprawidłowe przesunięcie belki drzewka projektu o jeden obiekt w górę, powodując wyłączenie tej funkcji.

Punkty projektowe oparte na szkicu na początku szkicu

Wszelkie punkty projektowe (tj. punkty odniesienia) utworzone przy użyciu węzła początku układu szkicu 2D traciły swoje odniesienie po ponownym otwarciu części.

Stan szkicu niepoprawnie pokazywał w pełni zdefiniowany szkic

W szkicu pasek stanu w dolnej części ekranu wskazywał „W pełni zdefiniowany”, podczas gdy w niektórych przypadkach pracy powinien wskazywać „Niedodefiniowany”.

Widoczność podkładów

Podkłady, które były współpłaszczyznowe z geometrią 3D, „walczyły” o priorytet widoczności z geometrią 3D. Czasami oznaczało to, że obraz był zaciemniony przez geometrię. Teraz podkład mają priorytet widoczności z geometrią współpłaszczyznową.

Usprawnienia w module blach

Zmiana nazwy kołnierza podrzędnego

Zmiana nazwy kołnierza podrzędnego operacji z wieloma kołnierzami nie zostanie zachowana po ponownym wygenerowaniu.

Usprawnienia złożenia

Wiązania z geometrią toroidalną

W niektórych przypadkach powiązanie geometrii toroidalnej powodowało wyświetlenie komunikatu o błędzie.

Styczna z wiązaniem odsunięcia między kopiami części z jednostkami modelu innymi niż jednostki modelu zespołu

W takich przypadkach, zazwyczaj w importowanych częściach z jednostkami modelu innymi niż centymetry, odsunięcie stycznej nie powiedzie się.

Poprawione błędy ogólne

Awaria wyświetlania notacji naukowej

Wyświetlanie wartości w notacji naukowej z mantysą 1 mogło wywołać awarię.

Narzędzie pomiarowe z otworami gwintowanymi

Otwory z gwintami nie mogły być używane jako dane wejściowe do narzędzia pomiarowego.

Powiadomienie zapisu

Gdy typ zapisu był ustawiony na Powiadom, czasami nie powiadamiał on użytkownika, jeśli jedyną zmianą były dane/właściwości części.

Alibre Script: Polygon

AddPolygon API wstawiało wielokąt w niepoprawnej lokalizacji.

Zainteresowało Cię nowe Alibre Design v26?

Posiadasz aktywną opiekę techniczną?