Wybraliśmy dla Państwa kluczowe informacje dotyczące zmian jakie zostały wprowadzone w nowej wersji programu Alibre Design 2019.

Nowa, atrakcyjna grafika

 • Wygładzanie krawędzi modeli w projektach 3D i 2D;
 • Ładniejszy wygląd tekstu;
 • Ambient Occlusion;
 • Cienie modelu;
 • Cienie na podłożu;
 • Odbicie na podłożu;
 • Nowe typy zarysu krawędzi;
 • Nowa ilustracja widoku;
 • Tryby wyświetlania dostępne bezpośrednio w menu wstążkowym.

Nowe narzędzia graficzne zwiększające wydajność

 • Pakiet nowych opcji graficznych zwiększających wydajności podczas wyświetlania dużych modeli.

Przekroje w czasie rzeczywistym

 • Dodano nowy, w pełni interaktywny typ przekrojów modelu.
 • Istnieje możliwość stworzenia do 3 przekrojów modelu jednocześnie.
 • Duży wzrost wydajności w stosunku do tradycyjnego widoku przekroju dla dużych modeli.

Zintegrowany silnik PDF

 • Dostępny jest nowy, zintegrowany silnik PDF dla publikacji 2D i 3D.

Grubość linii w czasie rzeczywistym

Wszystkie linie odzwierciedlają prawdziwą grubość w rysunkach 2D – nie ma już potrzeby używania podglądu wydruku.

 

Kompletnie nowy Import/Eksport projektów

Stabilność

 • Wdrożono nowe translatory plików dla wszystkich wiodących formatów.
 • Skuteczność importu i exportu plików wzrosła do 98%.
 • Zaimplementowano nowy zestaw narzędzi ODA DWG do importowania plików DWG i DXF, poprawiający interoperacyjność.
 • Naprawiono błędy pojawiające się przy imporcie plików STEP z Allegro PCB Tools, DipTrace, Proteus 8, Creo, ProE.

Obsługiwane formaty

 • Dodano wsparcie dla formatów STEP 242, NX, JT.
 • Zrezygnowano z eksportu Solidworks (import jest nadal dostępny) – jednak format Parasolid jest doskonałą opcją eksportu do Solidworks z mniejszą ilością anomalii tłumaczeniowych, a dodatkowo jest wspierany.

 

Usprawnienia

 

Zespół nastawny

 • Narzędzie Utwórz zespół nastawny działa teraz poprawnie, jest bardziej solidne.

Wstążka Ribbon

 • Przeorganizowano w niewielkim stopniu wstążkę oraz nazwy narzędzi i zakładek.

Importowane pliki

 • Teraz typ pliku i nazwa są wyświetlane w Drzewie projektu, zamiast „Importowany plik”.

Ustawienia języka

 • Usprawniono wykrywanie domyślnego język dla niektórych lokalizacji.

Okno główne

 • Kliknięcie prawym przyciskiem na podgląd ostatniego pliku otwiera teraz folder zawierający projekt i podświetla go.

Orientuj do płaszczyzny

 • Dodano opcję Orientuj do płaszczyzny w menu rozwijalnym pod prawym przyciskiem myszy w złożeniach.
 • Konfiguracje parametrów globalnych są teraz sortowane na liście rozwijanej.

 

Poprawione błędy

 

 • Wyeliminowano kilka problemów z przezroczystością powierzchni;
 • Poprawiono działanie narzędzia pomiarowego;
 • Ulepszono logikę licencjonowania w celu lepszego uruchamiania w określonych warunkach;
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający ustawienie rozmiaru notatki o rozmiarze 10pt przed rozpoczęciem pisania;
 • Naprawiono automatyczne aktualizacje, które proponowały aktualizację dla niektórych międzynarodowych użytkowników;
 • Naprawiono błąd powodujący zawieszenie się oprogramowania podczas otwierania niektórych złożeń;
 • Naprawiono błąd Object Reference widoczny podczas otwierania rysunku 2D zapisanego z nieaktywną konfiguracją części;
 • Naprawiono błąd polegający na tym, że niektóre lica stawały się przezroczyste podczas aktywacji przekroju;
 • Naprawiono błędne wyświetlanie okna bezpośredniego wprowadzania współrzędnych na monitorach 4K;
 • Naprawiono błędne wyświetlanie okna dialogowego Przesuń punkty krzywej na monitorach 4K;
 • Naprawiono błąd Index Out of bound występujący gdy projekt posiadał wiele konfiguracji;
 • Naprawiono błąd Object Reference występujący podczas próby zmiany skali w rysunku użytkownika (dotyczy jednostek stopa oraz cal);
 • Naprawiono okazyjne zawieszanie się Alibre Design podczas edytowania niektórych operacji;
 • Naprawiono błąd powodujący zawieszenie się Alibre Design podczas zamykania importowanych plików;
 • Naprawiono błąd powodujący zawieszanie się programu podczas uruchamiania Alibre Script z poziomu środowiska części/złożeń;
 • Naprawiono błąd polegający na tym, że czasami edytowanie tekstu powodowało wystąpienie wyjątku;
 • Okno operacji wyciągnięcia teraz wyświetla poprawnie opcję Odwrotnie w wersji portugalskiej;
 • Naprawiono kilka problemów związanych z eksportowaniem i renderowaniem modeli z funkcjami złożenia;
 • Umieszczanie nowego BOM w pustym rysunku nie powoduje już błędu wyjątku;

 

Ulepszenia Alibre Scripts

 • Dodano funkcje Part.RemovePoint() i Part.RemovePlane();
 • Dodano funkcję Part.AddPoint(Name, Point);
 • Dodano funkcję Sketch.AddPoint(X, Y), stare Sketch.AddPoint(X, Y, IsReference);
 • Dodano funkcję Part.AddAxis() dla powierzchni cylindrycznych;
 • Dodano funkcję Face.GetAdjoiningFaces();
 • Dodano funkcję Part.AddPlane() dla osi i punktów;
 • Dodano funkcję Point.X, Point.Y i Point.Z;
 • Dodano funkcję ThreeD.GetPerpendicularVector();
 • Dodano funkcję Part.AddAxis używającą obiektów typu punkt;
 • Dodano funkcje Sketch.StartFaceMapping() i Sketch.StopFaceMapping();
 • Dodano funkcję TwoD.RotatePoint();
 • Dodano funkcję AssembledPart.GetAssemblyVertices();
 • Dodano funkcję AssembledPart.GetAssemblyBoundingBox();
 • Dodano funkcje AssembledPart.PartPointtoAssemblyPoint() i AssembledPart.AssemblyPointtoPartPoint();
 • Dodano funkcje Face.GetEdges(), Face.GetVertices(), Face.GetArea();
 • Dodano funkcje Edge.GetVertices(), Edge.Length and Edge.IsRectangle();
 • Dodano funkcję Assembly.GetPartOrientation();
 • Selections teraz zwraca wybór podzłożenia, części, lica, krawędzie, wierzchołki;
 • GetPart(), Vertex.GetPart() i Face.GetPart() teraz zwraca AssembledPart zamiast Part jeśli krawędź/wierzchołek/lico była wybrana w oknie dialogowym;
 • Dodano wbudowane funkcje CurrentPart() i CurrentAssembly() do konsoli;
 • Dodano wbudowane funkcje CurrentParts() and CurrentAssemblies() do konsoli;
 • Dodano wbudowaną zmienną AlibreScriptVersion do konsoli;
 • Dodano wbudowaną klasę Windows() do konsoli;
 • Usunięto zbędny pusty wiersz po wprowadzeniu polecenia w konsoli;
 • Dodano oddzielną opcję zapisu dla danych użytkownika z poziomu interfejsu;
 • Teraz można wybrać część w złożeniu za pomocą okna dialogowego;
 • Identyfikator dokonanych zmian ‘*’ został przesunięty na początek nazwy skryptu;
 • Dodano rozdział do instrukcji opisujący wbudowana funkcjonalność;
 • Dodano rozdział do instrukcji opisujący mapowanie szkicu;
 • Funkcje Sketch.PointtoGlobal() i Sketch.GlobaltoPoint() teraz biorą pod uwagę jednostki skryptowe;
 • Naprawiono błąd funkcji Part.AddPoint(Name, List) powodujący wstawianie punktu w złej lokacji;
 • Naprawiono błąd funkcji ThreeD.TransformPointUsingVectors() odwracający oś X;
 • Naprawiono błąd powodujący brak możliwości ponownego zaznaczenia części kiedy już wybraliśmy jakąś;
 • Można teraz wczytać zepsute pliki ustawień użytkownika;
 • Naprawiono błąd w kontrolach .NET powodujący nieprawidłowe określenie wysokości edytora;
 • Naprawiono problem polegający na tym, że program zawieszał się po uruchomieniu Alibre Script bezpośrednio po instalacji Alibre Design bez ponownego uruchomienia komputera;
 • Naprawiono błędy występujące podczas gdy pobierano lica, krawędzie lub wierzchołki a część nie miała bryły;
 • Naprawiono błąd, który powodował, że przycisk przeglądania nie był nieaktywny kiedy deaktywowano okno dialogowe używające przycisku przeglądania;
 • Naprawiono błąd występujący podczas próby deaktywowania obrazu lub etykiety w oknie dialogowym;
 • Naprawiono błąd w funkcji Face.DistanceTo(), która czasami zwracała wartość zero;
 • Naprawiono błąd, który zatrzymywał numer linii w komunikacie błędu;
 • Naprawiono błąd, który występował podczas uruchomienia niezapisanego skryptu.
Alibre Design 2019.0 – Nowości