fbpx

Nowości Alibre Design v24

W najbliższym czasie zostanie wydana wersja Alibre Design v24, w związku z tym wiadomo już jakie zmiany przyniesie nowa wersja programu. Pojawi się wiele przydatnych nowości m.in. usprawnienie narzędzia Wyciągnięcia po ścieżce, czy też możliwość wstawiania płaszczyzn wzdłuż krzywej. Nowa wersja przyniesie również poprawę w wydajności programu. Wiele operacji będzie trwało teraz znaczenie krócej.

Z przyjemnością informujemy, że 06.12.2021r. została wydana wersja Alibre Design v24!

W nowej wersji pojawiło się wiele przydatnych nowości m.in. usprawnienie narzędzia Wyciągnięcia po ścieżce, czy też możliwość wstawiania płaszczyzn wzdłuż krzywej. Nowa wersja przyniosła również poprawę wydajności programu. Wiele operacji będzie trwało teraz znaczenie krócej.

Główne usprawnienia

Wizualizacja środka masy

Podgląd 3D w czasie rzeczywistym w module blach

Usprawnienie narzędzia Wyciągnięcie po ścieżce

Płaszczyzna wzdłuż krzywej

Nowe menu Plik

Usprawnienia Edytora równań

Usprawnienia funkcji zapisu

Usprawnienia i poprawione błędy

Usprawnienia działania

Znaczące ulepszenia edycji części w kontekście złożenia

Zostało wykonanych wiele ulepszeń wpływających na znaczną poprawę wydajności w przypadku szerokiej gamy operacji zwykle obserwowanych podczas edycji części w kontekście złożenia, takich jak przechodzenie do trybu szkicowania lub modyfikowanie wartości operacji.

Bardzo duża poprawa wydajności dużych szkiców

Wprowadzono ulepszenia wpływające w znaczący sposób na wydajność podczas wykonywania prawie każdej interakcji w szkicu, który posiada dużą liczbę elementów i/lub ograniczeń. Ulepszenia obejmują również takie rzeczy, jak aktywowanie narzędzi, przeciąganie figur, edytowanie wymiarów szkicu, przycinanie i umieszczanie dodatkowych wiązań. Nadal należy jednak stosować najlepsze praktyki szkicowania. Czytaj więcej w Złote Zasady projektowania – Alibre Design

Zwiększona wydajność na mocno podzielonych licach

Najechanie myszą na krawędzie/lica mocno podzielonego lica (np. lico z 400 otworami) mogło spowodować bardzo powolną interakcję. Zwiększenie wydajności udało się osiągnąć poprzez podświetlenie tylko krawędzi peryferyjnych.

Zwiększona wydajność podczas dodawania wielu części za pomocą API

Operacje API w trybie GUI mogły być bardzo powolne podczas dodawania wielu części do złożenia w niektórych przypadkach. Testy pokazują poprawę z 8:20 (v23) do 43 sekund (v24).

Zwiększona wydajność podczas rzutowania złożeń z wieloma wzorami części

Złożenia z wieloma wzorami części mogły powodować znaczne opóźnienia podczas rzutowania rysunków. Testy pokazują teraz poprawę z 7 minut (v23) do 25 sekund (v24).

W niektórych przypadkach edytowanie lub wyłączanie podzespołów mogło zająć dużo czasu

Niektóre modele powodowały bardzo długie czasy odpowiedzi funkcji „Edycja części/podzespołu”, blokowania lub odblokowywania podzespołu.

Zapisywanie importowanych części, które zostały przeskalowane

W niektórych przypadkach zapisywanie importowanych i przeskalowanych części mogło powodować niepotrzebne zmiany części skalowanych. Zostało to poprawione.

Rzadsze aktualizowanie stanu topologii

W niektórych przypadkach przeciąganie części w złożeniu mogło niepotrzebnie spowodować aktualizację topologii.

Wyciągnięcie z kątem pochylenia mogło powodować znaczne opóźnienia w przypadku bardzo złożonych szkiców

Jeśli złożenie zawierało wiele elementów posiadających operację wyciągnięcia z kątem pochylenia, mogło wystąpić znaczne spowolnienie na poziomie złożenia, zwłaszcza podczas otwierania.

Funkcje zakładki Widok były wolne na częściach z wieloma licami i/lub krawędziami

Takie działania jak przełączanie geometrii odniesienia, przełączanie kostki widoku, zmiana stylów renderowania itp. mogły zająć kilka sekund na niektórych modelach.

Ulepszona szybkość importu plików, szczególnie na komputerach z wolnym zapisem plików

Wprowadzono optymalizacje w celu usunięcia niektórych plików tymczasowych z zapisywania na dysku twardym, a następnie ich pobierania, teraz odbywa się to bezpośrednio w pamięci podręcznej.

Ogólne ulepszenia

Inkrementacja pliku tylko przy zmianie danych/modelu

Wcześniej wszystkie zapisy skutkowały zmianą wewnętrznej wersji części/zespołu. Oznaczało to, że wszystkie dalsze pliki będą musiały zostać zaktualizowane. Nie było rozróżnienia między zmianami danych, a zmianami kosmetycznymi. Teraz takie rozróżnienie istnieje, a zapisywanie plików z jedynie kosmetycznymi zmianami nie spowoduje zwiększenia wersji, a tym samym nie spowoduje, że dalsze pliki będą niepotrzebnie wymagać aktualizacji.

Wersjonowanie profilu użytkownika

Czasami trzeba przechodzić między wersjami Alibre, ale Twój profil użytkownika został zaktualizowany do nowszej wersji i wcześniejsze oprogramowanie Alibre błędnie go interpretowało. Teraz będzie zapisywanych wiele wersji profilu, które będą używane automatycznie przez odpowiednią wersję oprogramowania.

Konwersja między elementami konstrukcyjnymi a elementami szkicu w szkicu 3D

Wsparcie dla tej funkcji zostało dodane.

Oznaczenie otworów – opcja „x” vs „X”

Istnieje teraz opcja zmiany między wielkimi i małymi literami „X” dla objaśnień odnoszących się do wielu otworów, np. „2 x M7x1” lub „2 X M7 x 1”

Przycisk Zatwierdź dla relacji złożenia

Przycisk Zatwierdź znajduje się teraz na dole okna dialogowego.

Pomoc w oknie dialogowym licencjonowania

Różne okna dialogowe licencjonowania i błędy licencjonowania mają teraz źródło pomocy dostępne bezpośrednio w oknach dialogowych.

Zaktualizowane ustawienia kreskowania 2D dla przejrzystości ustawień

W ustawieniach 2D dla widoków przekrojów istniały Opcje kreskowania, które nie dotyczyły widoków przekrojów i służyły raczej jako wartości domyślne dla kreskowania ręcznego. Nowa sekcja kreskowania teraz istnieje, a słownictwo zostało zmienione, aby było to zrozumiałe.

Monit zapisu

Jeśli jedyną zmianą, jaka nastąpiła po otwarciu pliku, jest aktualizacja odwołań do pliku, na przykład po rozpakowaniu, zapisywanie nie jest już monitowane.

Poprawione błędy w złożeniu

Aktualizacja Wzoru za pomocą Edytora równań

Wzory złożenia mogły nie odświeżać się poprawnie, jeśli wartość została zwiększona z Edytora równań — błąd „indeks wykracza poza granice”.

Lustro z tworzeniem kopii nie kopiowało właściwości materiału

Teraz wszystkie właściwości związane z materiałem i obszarem roboczym są kopiowane do kopii elementu.

Ustawianie materiału podczas edycji części w zespole

W przypadku edycji części z wieloma konfiguracjami w kontekście złożenia, mogło nie być możliwe zdefiniowanie materiału dla wszystkich konfiguracji.

Poprawione błędy biblioteki materiałów

Identyfikatory bibliotek materiałów

Ręczna manipulacja plikami XML biblioteki materiałów jest możliwa, ale jeśli nie została wykonana umiejętnie, mogła spowodować zduplikowanie identyfikatorów materiałów, co mogło spowodować nieprzewidywalne rezultaty. Logika została zmieniona tak, aby nie nastąpiły problemy jeśli identyfikatory zostaną zduplikowane.

Kliknięcie Ulubionych pustych materiałów

Kliknięcie pustego ulubionego materiału, być może wykonanego przypadkowo, powodowało błąd.

Importowanie bibliotek ze zduplikowanymi nazwami

Powodowało to nieoczekiwane zachowanie.

Poprawki błędów w oknie dialogowym

Reakcja okna dialogowego relacji złożenia

Niektóre czynniki prowadziły do konieczności dwukrotnego kliknięcia okna dialogowego.

Okno dialogowe Ustaw lustrzane odbicie

Okno dialogowe było nieczytelne na wyświetlaczach o bardzo wysokiej rozdzielczości.

Skróty klawiszowe wyzwalane podczas wyszukiwania

Korzystanie z funkcji wyszukiwania nie uruchamia już skrótów klawiszowych, jeśli skróty klawiszowe są ustawione na pojedynczą literę.

Ustawienia papieru i rodzaju

Pola „Papier i rodzaj” nie były poprawnie wyświetlane w oknie dialogowym „Publikuj do PDF” na rysunkach i w oknie dialogowym „Drukuj” w części/złożeniu na monitorach 4K.

Poprawione błędy w dokumentacji 2D

Deserializacja przy zamykaniu rysunku

Rozwiązano problem polegający na tym, że plik części mógł zostać zdeserializowany podczas zamykania rysunku zespołu zawierającego ten plik.

Nadmierne wnioskowanie wiązania prostopadłego

Podczas szkicowania mogą wystąpić pewne sytuacje, w których można było wywołać wiele prawidłowych wiązań prostopadłych, podczas gdy w rzeczywistości wystarczyłoby tylko jedno. Mogło to spowodować poważne problemy z wydajnością.

Brak kursora oczekiwania podczas Rozbijania symboli

Dodano kursor oczekiwania.

Zapisz, cofnij, ponów niepoprawnie wyświetlane jako aktywne podczas edycji BOM z rysunku

Są teraz wyświetlane jako wyłączone, chyba że wprowadzono zmianę.

Przecinki jako separatory dziesiętne w domyślnej skali widoku

Przecinki jako separatory dziesiętne nie były uwzględniane w wartości „Edytuj właściwości arkusza — domyślna skala widoku” w językach, dla których jest to odpowiednie.

Niektóre sformatowane teksty uniemożliwiały eksport DXF

Dodano dodatkową logikę do obsługi przypadków, w których interfejsy API ustawień regionalnych języka miały wynik niedeterminujący.

Pakowanie rysunków z BOM niepoprawnie włączało przycisk Zapisz

Przycisk zapisu nie jest już nieprawidłowo włączony.

Poprawione błędy w dokumentacji 2D

Skróty do filtrów wyboru

Skróty do filtrów wyboru używających klawisza Ctrl jako danych wejściowych mogły w niektórych przypadkach nie zostać uruchomione

Eksportowanie plików z kropkami w nazwie pliku

Kropki w nazwie pliku zapobiegały automatycznemu wypełnianiu nazwy pliku w oknie dialogowym eksportu.

Poprawione błędy w module części

Przełączanie konfiguracji mogło powodować niepożądane zachowanie

Bardzo specyficzne sytuacje dotyczące modelowania, powodowały, że przełączanie konfiguracji skutkowało nieoczekiwanym zachowaniem.

Podgląd fazowania kąt-odległość

W niektórych przypadkach podgląd dla tego typu fazowania był niepoprawny.

Cofanie funkcji po otwarciu okien dialogowych

Naprawiono problem polegający na tym, że dwukrotne kliknięcie elementów w Eksploratorze projektu mogło powodować cofanie funkcji, gdy otwarte były okna dialogowe.

Niektóre pola wprowadzania były wyświetlane jako czerwone

Niektóre pola wprowadzania wyświetlały dane wejściowe jako czerwone, mimo że były prawidłowe.

Poprawione błędy zapisu

Nieprawidłowo interpretowane zmiany w pliku[Multi]

Niektóre działania błędnie powodowały, że funkcja zapisu była aktywna, na przykład wchodzenie/wychodzenie z trybu szkicowania.

Dodano kursor oczekiwania dla okna zapisu wielu części

Zapisywanie importowanych plików może spowodować, że okno dialogowe zapisywania zespołu będzie zawierać wiele pozycji, których wypełnienie może zająć trochę czasu. Teraz jest teraz kursor oczekiwania.

Poprawione błędy modułu blach

Domyślne przyciski typu gięcia

Niektóre okna dialogowe mają przycisk przywracania nadpisanego typu podcięcia do domyślnego typu, ale przycisk nie działał.

Przycinanie zamkniętych narożników

Narożniki mogły nie zostać prawidłowo przycięte w przypadku kołnierzy z wewnętrznym wyrównaniem i zamkniętymi narożnikami w kołnierzu konturowym.

W niektórych przypadkach nieudane rozerwanie szkicu

Rozdarcie szkicu kończyło się niepowodzeniem, gdy geometria części ma domyślny promień zagięcia wyższy niż określona wartość w konwersji konstrukcji blachowej.

Konwersja arkusza blachy mogła spowodować błędy

Konwersja niektórych geometrii, których nie można przekonwertować, w przewidywalny sposób zakańczały się niepowodzeniem, ale niewłaściwie pozostawiały oprogramowanie w złym stanie.

Automatycznie wypełniane okna dialogowe z funkcją „Spłaszcz”

Funkcja „Spłaszczenie” może wypełnić niektóre okna dialogowe, jeśli wykonano sprawdzanie szyku płaskiego.

Szkice używające parametrów arkusza blachy mogły nie zostać zaktualizowane

Szkice używające AD_Thickness mogły nie być aktualizowane, gdy AD_Thickness było modyfikowane za pomocą narzędzia Parametry arkusza blachy, ale zostały zaktualizowane po zmianie w Edytorze równań.

Konwersja do arkusza blachy z zagięciem dookolnym

Dodano logikę, aby rozwiązać niektóre przypadki specyficzne dla geometrii.

Wyciągnięte kołnierze powodujące błędy ACIS

Zajęto się niektórymi przypadkami wyciągniętych kołnierzy powodujących błędy.

Zagięcie dookolne mogło dawać niepożądane wyniki

Dodano logikę, aby rozwiązać niektóre przypadki specyficzne dla geometrii.

Poprawiono błędy wizualizacji

Fazowanie mogło się nieoczekiwanie zmienić

Wada logiczna mogła spowodować, że fazowanie niektórych obiektów wyglądało na grubsze, niż powinno.

Zoom skoncentrowany na kursorze z aktywną kostką widoku

Zoom skoncentrowany na kursorze działa teraz zgodnie z przeznaczeniem, gdy kostka widoku jest aktywna.

Artefakty wizualne w widokach przekroju

Dodano logikę, aby złagodzić wizualne artefakty, gdy aktywne są precyzyjne widoki przekroju.

Zainteresowało Cię nowe Alibre Design v24?

Posiadasz aktywną opiekę techniczną?

Chcesz dowiedzieć się więcej o Alibre?
Pozostaw maila - skontaktujemy się z Tobą. Twój adres mailowy będzie użyty tylko do kontaktu w sprawie Alibre. Nie przekazujemy nikomu Twoich danych i nie będziemy Cię spamować.
Zapisując się do newslettera wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego informacji handlowych wysyłanych przez DATACOMP IT Sp. z o.o. na zlecenie osób trzecich. Przyjmuję do wiadomości, że udzielenie tej zgody jest całkowicie dobrowolne i jeśli nie chcę, nie muszę jej udzielać a także mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem oraz że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej oraz z Polityką Prywatności, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.